รายวิชาที่มีอยู่

              ชุดฝึกปฏิบัติการ แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นสื่อประกอบการฝึกปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง